Brukeravtale og samtykke til behandling av personopplysninger

Vilkårene nedenfor regulerer deltakelse i såkalte Seerpanelet(”Panel” nedenfor) for undersøkelser utført via MTGTV AS (945482540), Postboks TV3 Youngstorget 0028 Oslo, (”Oppdragsgiveren”).

Den som registrerer seg som medlem i Panelet, godtar disse vilkårene.

For å sikre Panelets representativitet og muliggjøre statistiske analyser, blir blivende medlemmer bedt om å svare på noen spørsmål om demografi, medievaner osv. Medlemmet godkjenner at oppdragsgiveren lagrer disse grunnleggende opplysningene samt opplysninger som medlemmet senere gir, i en database som behandles konfidensielt og i samsvar med loven om behandling av personopplysninger (1998:204). Oppdragsgiveren har ansvaret for behandlingen av personopplysninger i henhold til denne avtalen. Oppdragsgiveren kan gi opplysningene til personer som assisterer i behandlingen av personopplysninger på oppdrag fra Oppdragsgiveren. Opplysningene vil bli lagret og brukt ved undersøkelser og analyser av aktuelle emner, og vil bli brukt i forbindelse med utsendelse av invitasjoner til deltakelse i andre undersøkelser.

Medlemmet kan når som helst trekke tilbake samtykket til behandlingen, ved å kontakte Oppdragsgiveren på info@seerpanelet.no.
Medlemmet har også rett til årlig, på skriftlig forespørsel til Oppdragsgiveren, postadresse Brännkyrkagatan 14a, 118 20 Stockholm, å få informasjon om hvilken personlig informasjon om medlemmet Oppdragsgiveren behandler. Hvis medlemmet ønsker å endre registrerte opplysninger, kan medlemmet selv endre opplysningene på “Seerpanelet login”. Medlemmet kan også be om at feilaktige opplysninger korrigeres, blokkeres eller slettes ved å kontakte Oppdragsgiveren på info@seerpanelet.no.

Medlemmet skal være bosatt i landet som Panelet primært er rettet mot. Medlemmet kan bare ha ett medlemskap i det respektive Panelet. Hvis Oppdragsgiveren oppdager flere medlemsregistreringer for samme person, har Oppdragsgiveren rett til å avregistrere de øvrige medlemskontoene. Flere medlemmer i samme familie har rett til å delta i Panelet, men en undersøkelse kan bare besvares av ett medlem på samme datamaskin, så fremt ikke spesielle regler gjelder for undersøkelsen. Oppdragsgiveren forbeholder seg retten til å avregistrere et medlem hvis medlemmet ikke har deltatt i noen undersøkelser i løpet av en periode på 12 måneder, medlemmet ikke oppfyller kriteriene for deltakelse i Panelet (dvs. utvelgelseskriteriene), eller hvis medlemmet etter Oppdragsgiverens oppfatning ikke har fulgt Oppdragsgiverens til enhver tid gjeldende regler og retningslinjer for deltakelse i Panelet.

Medlemmet informeres før hver undersøkelse om godtgjørelse for deltakelsen, samt om hvor lang tid deltakelsen i undersøkelsen forventes å ta. Det påligger panelmedlemmene å rapportere eventuelle inntekter til skattemyndighetene i henhold til den lov som gjelder i det landet der panelmedlemmet er registrert. Nepa og deres partnere kommer til å rapportere inntekter til skattemyndighetene i henhold til gjeldende lov. Medlemmet har det fulle ansvar for å betale eventuell inntektsskatt. Medlemmet forplikter seg til å svare ærlig og grundig på spørsmålene i undersøkelsene medlemmene deltar i, samt alltid oppgi korrekte opplysninger om medlemmets kjønn og alder eller annen forespurt bakgrunnsvariabel. Hvis Oppdragsgiveren anser at innkomne svar er, eller kan antas å være i strid med disse reglene, har Oppdragsgiveren rett til å avregistrere opptjent godtgjørelse for den aktuelle undersøkelsen. Hvis et medlem er blitt avregistrert, bortfaller retten til opptjent godtgjørelse. Etter tre slike hendelser blir medlemmets konto slettet.

Medlemmet har rett til utbetaling av opparbeidet godtgjørelse når den totale godtgjørelsen har kommet opp i eller overstiger minimumsbeløpet, som med jevne mellomrom vises på den personlige panelkontoen. Godtgjørelsen utbetales til medlemmet i samsvar med utbetalingsalternativene som er angitt på Panelets hjemmeside. Oppdragsgiveren forbeholder seg retten til å revidere godtgjørelsesnivåer, grenser for utbetaling, samt utbetalingsalternativer. For visse utbetalingsalternativer kan et transaksjonsgebyr beregnes.

Medlemmet eller Oppdragsgiveren kan når som helst avslutte medlemmets medlemskap i Panelet. Hvis medlemmet selv ber om å avslutte medlemskapet, utløper retten til utbetaling av innestående akkumulert godtgjørelse.

Medlemskap i Panelet berettiger ikke medlemmet til deltakelse i et bestemt minimumsantall undersøkelser. Oppdragsgiverens ansvar i henhold til disse vilkårene er begrenset til direkte skader som rammer medlemmet, og skal ikke under noen omstendighet overstige gjennomsnittlig godtgjørelse som er blitt utbetalt per år til det gjeldende medlemmet de siste tre årene.

Medlemmet gir Oppdragsgiveren rett til, uten tidsbegrensning og kostnadsfritt, å bruke alt materiale, som tekst og bilder, som medlemmet registrerer i undersøkelser, inkludert retten til å lage eksemplarer/kopier, gjøre materialet tilgjengelig for allmennheten samt endre og overføre materialet.

Oppdragsgiveren har rett til å overføre samtlige rettigheter i henhold til denne avtalen til tredjepart.

Medlemskapet i Panelet og vilkårene i brukeravtalen skal bedømmes i henhold til svensk rett og ved svensk domstol hvis ikke annet foreskrives av tvingende lov.